0

CONVOCARE

Publicat de: Elvila S.A. Accesări: 806

Având în vedere dispoziţiile art. 117 şi art. 113 litera m) din Legea nr. 31/1990, art. 17, 18 şi 19 din Actul Constitutiv, Consiliul de Administraţie al S.C. ELVILA S.A., cu sediul în Bucureşti, str. Siriului nr. 74-76, Sector 1, înmatriculată la O.R.C.T.B. sub nr. J40/12487/1998, C.I.F. RO 11273421 convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii pentru data de 18.10.2017, ora 12.00, ce urmează a avea loc la sediul acesteia, situat la adresa sus-menţionată.

Ordinea de zi va fi următoarea:

 1. Aprobarea listării societăţii pe piata AeRO administrată de Bursa de Valori Bucureşti, şi pe cale de consecinţă, aprobarea admiterii acţiunilor societăţii la tranzacţionare pe acceaşi piaţă;

 2. Aprobarea transformării din societate de tip închis în societate de tip deschis, şi a modificării Actului Constitutiv al societăţii, după cum urmează:

 1. Ultimul paragraf din preambul, se elimină.

 2. Art.6. primul aliniat, se modifică şi va avea următorul conţinut: „Capital total: 26.579.766 RON, integral în numerar, împărţit în 26.579.766 acţiuni comune nominative, cu valoare nominală de 1 RON/acţiune, deţinute de acţionari, după cum urmează:’’

 3. Art. 8 aliniatul 2, se modifică şi va avea următorul conţinut: ,,De asemenea, majorarea de capital se va putea face prin conversia unor creanţe certe, lichide şi exigibile asupra societăţii, cu acţiuni ale acesteia.’’

 4. Art. 8 aliniatele 3 şi 4 se elimină.

 5. Art. 9 se modifică şi va avea următorul conţinut : ,,Acţiunile emise pentru majorarea capitalului social vor putea fi oferite spre subscriere în primul rând celorlalţi acţionari, proporţional cu numărul acţiunilor pe care le deţin, cu respectarea dispoziţiilor legii speciale’’.

 6. Art. 11 aliniatul 2 se modifică şi va avea următorul conţinut: ,,Ele vor fi emise în formă dematerializată, prin înscriere în cont.’’

 7. Art. 11 aliniatul 8 se modifică şi va avea următorul conţinut: ,,Acţiunile emise de societate vor fi evidenţiate într-un Registru al acţionarilor, care va fi tinut de Depozitarul Central.’’

Dobândirea, de către societate, a propriilor acţiuni, fie direct fie indirect, prin persoane care acţionează în nume propriu dar pe seama societăţii, se va face numai în mod justificat şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege’’.

  1. Art. 11 aliniatul 9 se modifică şi va avea următorul conţinut: ,,Având în vedere că societatea este de tip deschis, acţiunile societăţii vor fi tranzacţionate pe piaţa de capital în conformitate cu prevederile legale în vigoare.’’

  2. Art. 11 aliniatele 4, 7, 10, 11, 12 şi 13 se elimină.

  3. Art. 12 aliniatul 2 se elimină.

  4. Art. 15 se modifică şi va avea următorul conţinut: ,,Adunarea generală ordinară se întruneşte cel puţin o dată pe an, în cel mult patru luni de la încheierea exerciţiului financiar.’’

  5. Art. 19 aliniatele 2 şi 6 se elimină.

  6. Art. 22 se elimină.

  7. Art. 37 se reformulează şi va avea următorul conţinut : ,,Din profitul net rezultat din bilanţul contabil aprobat de Adunarea generală se vor putea distribui dividende acţionarilor proporţional cu cota acestora de participare la capitalul social’’.

  8. Art. 38 se elimină.

Toate celelalte articole rămân nemodificate, iar ca urmare a articolelor eliminate, Actul Constitutiv se va renumerota în consecinţă.

 1. Împuternicirea Consiliului de Administraţie pentru a se ocupa de oricare şi toate formalităţile necesare în vederea îndeplinirii tuturor cerinţelor legale în legătură cu hotărârile adoptate în adunare, incluzând dar fără a se limita la selectarea Consultantului autorizat şi încheierea contractului cu acesta, încheierea contractului cu Depozitarul Central, efectuarea tuturor demersurilor legale necesare pentru listarea companiei pe piaţa AeRO administrată de Bursa de Valori Bucureşti, publicarea şi/sau înregistrarea la oricare autorităţi sau instituţii a tuturor documentelor rezultate ca urmare a aplicării hotărârilor adunării.

 2. Împuternicirea Consiliului de Administraţie de a încheia acte juridice, de a emite decizii/hotărâri şi de a se ocupa de oricare şi toate formalităţile necesare în vederea îndeplinirii tuturor cerinţelor legale în legătură cu efectuarea de către societate a operaţiunilor cu valori mobiliare, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 297/2004 şi Legea nr. 24/2017, acestea incluzând dar nelimitându-se la majorarea capitalului social, emisiunea de acţiuni sau oferta publică.

Vor fi îndreptăţiţi să participe la lucrările Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, astfel convocate, şi să voteze în cadrul acesteia, acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor S.C. ELVILA S.A. la sfârşitul zilei de 02.10.2017, stabilită ca dată de referinţă.

Acţionarii Societăţii pot participa la şedinţa Adunării Generale Extraordinare după cum urmează:

 • Acţionarii persoane fizice pot participa personal (în baza buletinelor/cărţilor de identitate/paşapoartelor) sau prin reprezentant, în baza unei procuri speciale, cu condiţia depunerii acesteia până la data de 16.10.2017, orele 12:00 la sediul Societatii;

 • Acţionarii persoane juridice pot participa prin reprezentantul lor legal sau prin persoana căreia i s-a delegat competenţa de reprezentare, conform prevederilor din actul constitutiv, cu condiţia depunerii procurii speciale semnate şi ştampilate până la data de 16.10.2017, orele 12:00 la sediul Societatii.

Formularele procurilor speciale se vor găsi la sediul Societăţii sau pe site-ul oficial al acesteia, începând cu data de 02.10.2017, de luni până vineri între orele 9:00 şi 15:00.

În cazul procurilor speciale transmise prin poştă, vor fi luate în considerare doar acelea care au data limită de primire a poştei, de către destinatar, ziua de 16.10.2017.

În cazul neîndeplinirii condiţiilor legale cu privire la desfăşurarea Adunării la data menţionată mai sus, a doua Adunare se convoacă pentru data de 19.10.2017, ora 12.00, în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi şi având aceeaşi dată de referinţă.

Viorel CATARAMĂ

Preşedinte al Consiliului de Administraţie

13.09.2017

Comentarii
Scrie un comentariu
Site promovat de Agentia Fortin Elvila - Mobilă cât vezi cu ochii © 2019